Các thành phần thường xuyên được sử dụng trong Bootstrap là gì

Theo em thì là 3 thành phần trong video này. Mọi người nghĩ sao?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?