Các loại mảng trong c

Mọi người cho em hỏi ngoài mảng 1 chiều và mảng 2 chiều ra thì trong c còn những loại mảng nào ạ.

Mảng n chiều (n>=2) chia theo mảng phẳng và mảng con trỏ.
Chia theo cách cấp phát thì có mảng động và mảng tĩnh.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?