Các bước triển khai docker trên môi trường production

Xin chào mọi người, hiện tại em đang tìm hiểu về docker và có một vài thắc mắc về việc triển khai chúng. Em vẫn chưa rõ các bước để đưa 1 dự án chạy bằng docker trên môi trường thực tế như thế nào :frowning:
Hiện tại cách em đang nghĩ là như sau, mong mn xem xét và đánh giá giúp em chỗ nào chưa đúng để em khắc phục ạ
Giả sử em có 3 dự án và 3 server, mỗi dự án em sẽ cho chúng chạy bằng docker trên mỗi server khác nhau. Để quản lý thì em sẽ sử dụng docker swarm, tại leader em sẽ pull từ git về và build image, đẩy lên docker hub, sau đó sẽ tạo service và phân phối chúng tới các node worker.
Đó là phương pháp của em, mong mn review giúp em ạ

Hello @Long_Hoang5 :grinning:

As per my knowleadge i have some suggestion for your approach to using Docker Swarm for deployment environment
Automate pulling from Git, erecting images, and pushing to Docker mecca using tools like Jenkins or GitLab CI. Usemulti stage shapes in your Dockerfiles for lower image sizes. You can use terrain variables and longshoreman secrets for managing configurations securely. You can insure secure communication between services and use TLS for your mass. apply monitoring and logging with tools like Prometheus and ELK mound. Have a plan for data backup and recovery.
These way will help make your deployment process more effective and secure.

Sincerely,
Akiragi :grin:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?