Cỗ máy thời gian Internet

https://archive.org/

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?