Bước đi đầu để học lập trình là gì?

Bước đi đầu để học lập trình phải làm s ạ mng . Em cần học lập trình “tool” auto log để buff flow các thứ .

1 Like

Bạn muốn làm tool auto có thể học AutoIT, C#

5 Likes

11 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?