Biến script trong argv

python

(Trần đức Vương) #1
from sys import argv

script, filename = argv

lúc em xóa script thì không chạy được nữa mà hiện lỗi
expected str, bytes or os.PathLike object, not list
giải thích giúp em được kh ạ :smiley: em học đến ex15 của learnpythonthehardway mà không hiểu cái này lắm.


(Quân) #2

:v bạn làm ơn hỏi lỗi thì post đầy đủ code lên cho mọi người đánh giá. Đừng post 1 mẩu code bé tý lên rồi bắt mn phải đoán lỗi của bạn sinh ra ở đâu.
PS: code bạn không chạy được là do có lỗi :smile:


(Trần đức Vương) #3

sr bro

from sys import argv

script, filename = argv

txt = open(filename)

print(f"Here's your file {filename}:")
print(txt.read())

print("Type the filename again:")
file_again = input("> ")

txt_again = open(file_again)

print(txt_again.read())

(明玉) #4

Đây là bản chất:

script, abc = ['Hello', 'World']
print script, abc

Và khi bạn xóa “script”:

abc = ['Hello', 'World']
print abc # abc bây giờ nó là gì?

PS: Bạn đọc hẳn learn python the hard way mà còn bị lỗi này thì mình nghĩ bạn nên tập luyện với những ngôn ngữ chặt chẽ hơn trước.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?