Bài toán Tháp Hà Nội

Mn cho mình hỏi vì sao trong vòng if n nó lại bằng 1 mặc dù mình nhập số khác 1

vì đây là đệ quy, nó sẽ gán n=n-1 cho đến khi nào mà n==1 thì nó sẽ dừng đệ quy và chạy ngược ra rồi nó gặp những chỗ nào n==1 thì nó sẽ in ra câu đó!

3 Likes

Thanks bác :slightly_smiling:

Bài này có thể xem minh họa bằng trò chơi kiểu cuộc thi https://fb.watch/qXHRq0w7pG/

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?