Bài tập lập trình oop

DNH không cho phép hỏi bài, nhất là trong giờ học/ thi.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?