Bài tập Lập trình C cơ bản nhập môn

int i=1,tong;
while(tong<5){
tong+=i;
i++;
}
printf("%d",tong);

Đối với hàm này tại sao kết quả lại bằng 7 chứ không phải bằng 6 ạ. Theo em là lúc đầu tổng=0 +1=1, sau đó i++ là i=2 suy ra tong=3, i++ là i=3 thì tổng bằng 6 chứ ạ?

khoi tao tong = 0; thi bang 6 ma

Tổng bằng 6 mà đâu phải 7.

Nhưng mà không cho tong=0 thì lại ra bằng 7

Lạ nha,bạn phải khởi tạo giá trị ban đầu cho biến Tổng = 1 số nào đó chứ,để int Tong; là báo lỗi đấy…sao nó ra bằng 7 được nhỉ?

2 Likes

chưa khởi tạo thì nó thích giá trị ban đầu là giá trị nào chả được

4 Likes

giá trị nào mà để nó ra bằng 7 nhỉ???

Phải khai báo giá trị ban đầu cho biến Tổng nhé
Muốn tong=7 thì int a=1;int tong=1;
Bằng null hay 0 gì cũng phải có giá trị khởi tạo ban đầu.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?