Bài tập kế thừa oop: đây là lỗi gì vậy ạ

Muốn biết lỗi gì thì thì tìm nó với từ khóa: Access violation reading location 0xcdcdcdcd.

Chưa khởi tạo mà đã gọi phương thức của nó rồi!

4 Likes

dạ em cảm ơn ạ <3 …

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?