Bài Tập Giới Từ Trong Tiếng Anh

Chào các bạn hôm nay Jaxtina xin chia sẻ đến bạn các bài tập về giới từ. Cùng nhau giải nhé!

The cat is ______ the table.
We will meet you _____ the park.
He’s been working on his project _____ last night.
The book is _____ the shelf.
The plane is flying ______ the clouds.
She lives _____ the city center.
The party is _____ 8 PM _____ 10 PM.
The keys are _____ the car.
The restaurant is _____ the corner _____ the street.
They arrived ______ the airport early in the morning.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?