Bài tập C++ tìm số có số chữ số là chẵn trong mảng

em có đề bài tìm số chữ số trong mảng.

ví dụ: arr[12, 2, 5,2234].

 • 12 có 2 chữ số.
 • 2234 có 4 chữ số

kết quả sẽ là 2.

ok. đây là code của em. Cần mọi người giúp đỡ để xem lỗi ở đâu ạ

int findNumbers(vector<int>& a) {
  int count = 0;
  int count2 = 0;
  for(int i = 0; i < a.size(); i++){
    while(a[i] != 0){
      a[i] = a[i]/10;
      count++;
    }
    if(count % 2 == 0)
    {
      count2 += count2;
           
    }
       
  }
  return count2;
}

Sau mỗi vòng for thì refresh lại count để đếm lại từ đầu anh nhé ( gán count = 0 ấy ạ). Nếu không refresh thì count sẽ tăng tiếp và kết quả cuối của count sẽ là số chữ số của các phần tử trong vector cộng lại

Chỗ này thì phải là count2++ chứ nhể. count2 += count2 là bằng với count *= 2 rồi nhỉ.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?