Bài tập C++: Số hoàn hảo và số nguyên tố

Mọi người kiểm tra hộ mình:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
bool KTHH(long long n)
{
  long long s=0;
  for ( long long i = 1; i<=n/2 ; i++)
    {
      if ( n % i == 0 )s=s+i;
      }
    return s==n;
}
long long tong(long long n)
{
  long long t = 0 ; for ( long long i = 1 ; i<=n;i++)
  if (KTHH(i)) t = t+ i;
  return t ;
}
bool KTNT(long long n) {
  if (n <= 1) return false;
  for (long long i = 2; i <= sqrt(n); i++)
    if (n % i == 0)
      return false;
  return true;
}
int dem(long long n) {
  int dem = 0;
  for (long long i = 0; i < n; i++) {
    if (KTNT(i) == true)
      dem++;
  }
  return dem;
}
int main ()
{
  freopen("thi.inp","r",stdin);
  freopen("thi.out","w",stdout);
  long long n;
  cin >> n;
  cout << dem(n)<<" "<<tong(n);
  return 0;
}
 • Tạo 2 hàm để xét số đó là số nguyên tố và hoàn hảo hay không.
 • Dùng vòng lặp để xét và tăng biến đếm cho số nguyên tố và hoàn hảo.
 • Kết thúc vòng lặp thì in ra 2 biến đếm.

Bạn tự biết đúng/sai chứ, sai lại nhờ kiểm tra.

4 Likes

A post was merged into #1

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?