Bài tập C: In ra 5 phần tử giữa chuỗi

In ra 5 phần tử ở giữa của chuỗi thì làm kiểu gì ạ?

Bạn đã học đến vòng lặp, mảng và hàm len() rồi chứ? Các phép toán (+ - * /) thì ai cũng phải biết rồi.
Bấy nhiêu là đủ để giải quyết bài này rồi đó.

Trước hết tính độ dài chuỗi và xác định vị trí phần tử (kí tự) bắt đầu thì sẽ in ra được 5 phần tử tiếp theo thôi.

Các chỉ số (index)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
=> 05 06 07 08 09

Từ len = 17, spt = 5 (số phần tử) => 06 (vị trí bắt đầu) bằng các phép toán (+ - * /).

Sau đó dùng vòng lặp và in ra thôi.

4 Likes

Ngay chính giữa à bạn? :smiley: (như trên)

5 kí tự giữa thì hợp lí với độ dài lẻ nhưng độ dài chẵn thì số kí tự giữa sẽ chẵn.

4 Likes

à đúng rồi điều kiện là với số lẻ và lớn hơn 5

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

mình chỉ đưa thuật toán thôi nhé, còn bạn tự apply vào c/c++
kí tự chính giữa là m=(n+1)/2
-> in ra 5 kí tự: m-2,m-1,m,m+1,m+2

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?