Bài tập almostIncreasingSequence trên codefight

python
python3

(Chém gió lên thần) #1

#Codefight almostIncreasingSequence
Chào các bác, em đang ngồi mò mẫm làm bài tập python trên codefight, và đang dừng ở bài này

almostIncreasingSequence

Mô tả yêu cầu của em nó:

Given a sequence of integers as an array, determine whether it is possible to obtain a strictly increasing sequence by removing no more than one element from the array.

Example

For sequence = [1, 3, 2, 1], the output should be
almostIncreasingSequence(sequence) = false;

There is no one element in this array that can be removed in order to get a strictly increasing sequence.

For sequence = [1, 3, 2], the output should be
almostIncreasingSequence(sequence) = true.

You can remove 3 from the array to get the strictly increasing sequence [1, 2]. Alternately, you can remove 2 to get the strictly increasing sequence [1, 3].

Input/Output

[execution time limit] 4 seconds (py3)

[input] array.integer sequence

Guaranteed constraints:
2 ≤ sequence.length ≤ 105,
-105 ≤ sequence[i] ≤ 105.

[output] boolean

Return true if it is possible to remove one element from the array in order to get a strictly increasing sequence, otherwise return false.

Tạm dịch (em mượn bản dịch của 1 bạn em google đc)

Tạm dịch đề bài: Cho một dãy số bất kì, kiểm tra xem nếu xóa 1 số thuộc dãy số đó thì ta có thu được 1 dãy tăng dần không. Yêu cầu các số trong dãy thu được sau khi xóa phải khác nhau

Đây là code của em:

def almostIncreasingSequence(sequence):
if 2<=len(sequence)<=10**5:
	if any(-10**5<=sequence[i]<=10**5 for i in range(0,len(sequence)-1)):
		if len(sequence) ==2:
			return True
		else:
			count=0
			# list(sequence)
			# counta=0
			for i in range(0,len(sequence)-1,1):
				if sequence.count(sequence[i]) >1:
					count=100
			for i in range(0,len(sequence)-2,1):
				if sequence[i+1]-sequence[i] != 1:
					count+=1
			print(count)
			if count >1:
				return False
			else:
				return True

Thuật toán em k biết sau đâu ko, nhưng chạy test thì toàn báo tạch :((( nhờ các cao nhân cho em ít ánh sáng, em cám ơn

Input:
sequence: [0, -2, 5, 6]
Output:
false
Expected Output:
true
Console Output:
2

Input:
sequence: [1, 2, 5, 3, 5]
Output:
false
Expected Output:
true
Console Output:
102


(*grab popcorn*) #2
 1. Code bạn sai ở trường hợp [1, 2, 2]. Bạn đếm 2 có 2 lần, Nhưng khi remove 2 đi thì thành 1 2 vẫn là dãy tăng và return true.
 2. Code bạn cũng sai ở trường hợp [0, -2, 5, 6], -2 - 0 != 1 nên bạn tăng count lên 1 mặc dù nó vẫn là dãy tăng và trong đề cũng ghi ví dụ là ko nhất thiết phải cách nhau 1 đơn vị.

(‏) #3

bài này chỉ cần đếm số cặp (a,b) mà a,b liền kề và a >= b là đủ rồi phải ko nhỉ @_@

1 dòng vậy ko biết đúng ko =)

def almostIncreasingSequence(sequence):
  return 1 >= sum(a >= b for a, b in zip(sequence[:-1], sequence[1:]))

(Chém gió lên thần) #4

em cám ơn bác, em suy nghĩ hổng nhiều quá.


(Chém gió lên thần) #5

fail ở trường hợp đầu vào = [1, 2, 1, 2] bác ơi
Input:
sequence: [1, 2, 1, 2]
Output:
true
Expected Output:
false
Console Output:
Empty


(‏) #6

ờm, thấy nó đơn giản quá nên thấy kì kì =)


(Hung) #7

Theo đề “strictly increasing sequence”, dịch tiếng Việt là “dãy tăng nghiêm ngặt”, thì a[i] < a[i+1], với mọi i từ 1, đến N - 1. N là số phần tử của dãy.

Đúng không nhỉ?


(‏) #8

đúng rồi, nghĩa là 1 1 1 2 cũng ra giá trị False.

chưa nghĩ ra cách giải 1 dòng =)


(Chém gió lên thần) #9

chả hiểu thế nào, e thấy test như này
Input: sequence: [1, 2, 5, 3, 5]
Output: false
Expected Output: true

e thấy dãy đó xóa kiểu gì cũng false, mà bọn codefight bảo phải trả về True mới đúng :)))))


(‏) #10

xóa số 5 ở giữa là xong mà…

chắc ko có cách 1 dòng…


(Chém gió lên thần) #11

xóa số 5 ở giữa --> 1 2 3 5 ?? có phải dãy tăng nghiêm ngặt đâu bác


(‏) #12

1 < 2 < 3 < 5 ko phải à @_@


(Trần Hoàn) #13

Thuật toán đơn giản: Search từ đầu đến cuối, nếu dãy có 1 lần không tăng duy nhất thì là đúng, còn nếu nhiều hơn thì là sai. Sao code lại dài như thế :expressionless:

int DecreasingCount = 0;
for (int i = 0; i < sequence.Length - 1; i += 1)
  if (sequence[i] >= sequence[i + 1])
    DecreasingCount += 1;
return DecreasingCount <= 1;

edit: Phải thêm dòng kiểm tra xem sequence[i + 1] có phải phần tử cuối cùng không, nếu không thì kiểm tra tiếp xem sequence[i + 2] có lớn hơn sequence[i] không, nếu có thì DecreasingCount += 1, không thì DecreasingCount = 2

edit #2: Vẫn sai, thôi dẹp đi -_-

Summary

C#

bool almostIncreasingSequence(int[] sequence)
{
int DecreasingCount = 0;
for (int i = 0; i < sequence.Length - 1; i += 1)
  if (sequence[i] >= sequence[i + 1])
    if (i == 0)
      DecreasingCount += 1;
  	else if (i + 1 == sequence.Length - 1)
      DecreasingCount += 1;
	else
    {
        if (sequence[i] < sequence [i + 2] || sequence[i - 1] < sequence [i + 1])
            DecreasingCount += 1;
        else
            DecreasingCount = 2;
    }
return DecreasingCount <= 1;
}

C#


(‏) #14

1 dòng như vầy có được ko

def almostIncresingSequence(s):
  return 1 >= sum((p[i] >= p[i+1]) * (1 + (p[i] >= p[i+2] and p[i-1] >= p[i+1])) for i in range(1, len(s)) for p in ([-1000000] + s + [1000000],))

(‏) #15

sai với input 1 2 1 2 rồi kìa, cách 1 dòng đầu tiên của mình đó =)


(Trần Hoàn) #16

Sai cái giề, đây là đáp án của mình hồi mình còn chơi CF, vừa mới lên copy ra đấy :expressionless:

edit: Ơ đm, tại sao vừa chạy thử lại sai nhỉ, hay là hồi đó mình sửa lại rồi


(‏) #17

viết 5 dòng chi cho khổ, 1 dòng 1 >= sum(a >= b for a, b in zip(sequence[:-1], sequence[1:])) là được rồi, mà nó ra sai =)

1 2 1 2 chỉ có 2 1 là giảm, nhưng xóa 2 nó ra 1 1 2 hay xóa 1 nó ra 1 2 2 đều là dãy ko tăng dần (có 1 == 1 và 2 == 2)


(Trần Hoàn) #18

Code theo phương pháp trâu bò :joy:

C#
bool almostIncreasingSequence(int[] sequence)
{
  for (int i = 0; i < sequence.Length - 1; i += 1)
      if (sequence[i] >= sequence [i + 1])
        return (IncreasingSequence(RemoveFromSequence(sequence,i))||IncreasingSequence(RemoveFromSequence(sequence,i + 1)));
  return true;
}
bool IncreasingSequence(int[] sequence)
{
  if (sequence.Length < 2)
    return true;
  for (int i = 0; i < sequence.Length - 1; i += 1)
    if (sequence[i] >= sequence[i + 1])
      return false;
  return true;
}
int[] RemoveFromSequence(int[] sequence, int Position)
{
  var Output = new int[sequence.Length - 1];
  for (int i = 0; i < Position; i += 1)
    Output[i] = sequence[i];
  for (int i = Position + 1; i < sequence.Length; i += 1)
    Output[i - 1] = sequence[i];
  return Output;
} 

Bác nào biết Python port sang cái


(Hung) #19

Code của mình, đã test qua các test case ở trên.
P/s: Đã thêm điều kiện phần removed_index > 0

bool almost_increasing_sequence(int *sequence, int length)
{
  if (length == 1 || length == 2) return true;

  int removed_index = -1;
  for (int i = 0; i < length - 1; i++)
    if (sequence[i] >= sequence[i + 1])
    {
      removed_index = i;
      break;
    }
  
  if (removed_index == -1)
    return true;
  if (removed_index == length - 2)
    return true;
  
  if (removed_index > 0 && sequence[removed_index - 1] >= sequence[removed_index + 1])
  {
    if (sequence[removed_index] < sequence[removed_index + 2])
      removed_index++;
    else
      return false;
  }
  
  for (int i = removed_index + 1; i < length - 1; i++)
    if (sequence[i] >= sequence[i + 1])
      return false;

  return true;
}

(Chém gió lên thần) #20

E cám ơn bác, E chuyển code của bác sang python.

def almostIncreasingSequence(sequence):
if 2<=len(sequence)<=10**5:
	if any(-10**5<=sequence[i]<=10**5 for i in range(0,len(sequence)-1)):
		if 1<=len(sequence)<=2:
			return True
		removed_index = -1
		for i in range(0,len(sequence)-1,1):
			if sequence[i]>=sequence[i+1]:
				removed_index=i
				break
		print(removed_index)
		if removed_index == -1:
			return True
		if removed_index == len(sequence)-2:
			return True
		if removed_index > 0 and sequence[removed_index-1]>=sequence[removed_index+1]:
			return False
		for i in range(removed_index+1,len(sequence)-1,1):
			if sequence[i]>=sequence[i+1]:
				return False

		return True

Qua chạy thử em thấy tạch ở case [1, 2, 3, 4, 3, 6] case này đáng lý vẫn là True, nhưng vẫn k thỏa mãn
removed_index > 0 and sequence[removed_index-1]>=sequence[removed_index+1]: và trả về False :((
Hay e chuyển sang python bị sai :confused:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?