Bài này giải như thế nào ạ, đề bài bằng tiếng Anh nên em bị mông lung

c

(Mega Perry) #1


(Red Sand) #2

Ngày nhà vua phát hành lịch mới ông đánh dấu là ngày đầu tiên của năm thứ nhất, chứ không đếm từ số 0. Cứ vậy đến cuối năm 100 là hết thế kỷ thứ nhất, bước sang năm 101 thì tính là thế kỉ thứ 2.


(SITUVN.gcd) #3

Vấn đề là biên dịch lỗi! getch(); hay getc();, xem lại.


(Trần Hoàn) #4

Nếu đây là codesignal.com thì bạn chỉ viết hàm chứ không viết cả chương trình


(SITUVN.gcd) #5

Javascript:

return Math.floor((year-1)/100)+1;

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?