Angular Firebase - Tạo Web CRUD cực kỳ đơn giản

Khóa học Angular Firebase dựa trên tài liệu chính thống của Google
Angular Firebase - Tạo Web CRUD [Cực kỳ đơn giản]:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSYzQIS54HShXh2cU83NawP7uxAIx7-KH

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?