A curated list of awesome embedded resource

Mình thấy repo này https://github.com/nhivp/Awesome-Embedded list mấy cái resources liên quan embedded cũng hữu ích quá! :grinning:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?