1 câu hỏi về logic

mình có bài tập toán logic , đã giải nhưng chưa biết đúng sai mong mọi người chỉ giáo
Với miền phát biểu là tập tất cả mọi người, cho các vị từ với diễn giải tương
ứng:

  • l(x, y): x yêu (mến) y.
  • b(x, y): x là anh em của y.
  • s(x,y): x là chị em của y.
  • i(x, y, z): x biết y nhờ z.

Hãy viết các câu sau theo logic vị từ:

a. An chẳng yêu ai.
b. Không phải ai cũng yêu An.
c. Không có ai mà yêu tất cả mọi người.
d. Bình có anh là Chương và chị là Dung.
e. Bình yêu mọi anh trai của mình nhưng không yêu tất cả chị gái.
f. Nhờ Bình mà Dũng biết An.
g. Không phải mọi người Dũng biết là nhờ Bình.
h. Có người biết người nào đó nhờ anh chị em của người mà họ yêu.

giải:

a. \forall y , \neg l(An,y)
b. \exists x, \neg l(x,An)
c. \forall x, \exists y, \neg l(x,y)
d. b(Chương , Bình)\land\ s(Dung , Bình)
e. \forall x\ \forall y ,[ b(x , Bình) \rightarrow l(Bình,x)]\land [s(y , Bình) \rightarrow l(Bình,x)]
f. i(Dũng , An , Bình)
g. \exists x, \neg i(Dũng , x , Bình)

mọi người xem câu g với câu e mình làm có đúng ko

câu g mình phủ định vị từ 3 ngôi như thế nó có ra thành câu : tồn tại người mà dũng biết không nhờ bình , không?

câu h mình phân tích thế này ,
tồn tại X , tồn tại Y , với mọi K , với mọi Z , nếu K là anh hoặc chị của Z và X yêu Z thì X biết Y nhờ K
\exists x, \exists y, \forall k, \forall z ,(b(k , z)\lor\ s(k,z))\land\ l(x,z) \rightarrow i(x, y, k)

Bạn xem lại câu e nữa là ổn rồi.

\forall x \forall y ,[ b(x , Bình) \rightarrow l(Bình,x)]\ and\ [s(y , Bình) \rightarrow - l(Bình,x)] , sửa vậy có đúng ko bạn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?