Ý nghĩa của getTime() trong JS?

Mọi người cho e hỏi getTime() trong JS thì nó có tính cả giờ,phút,giây ko ạ hay chỉ tính mỗi ngày hiện tại cho tới thời điểm “1/1/1970 00:00:00” thôi ạ. Nếu tính cả giờ phút giây thì là giờ phút giây theo giờ thế giới hay của người dùng ạ…
E cảm ơn…

Google: js gettime()


https://www.w3schools.com/jsref/jsref_gettime.asp

  • Là 1 số duy nhất. Nó tính tới mili-giây luôn.
  • Theo giờ thế giới. Khi chuyển về giờ cục bộ (kiểu Date) thì tính toán theo múi giờ (time zone) hiện tại.
3 Likes

Em cảm ơn anh nhiều nha !

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?