Xuất 2 chuỗi xen kẽ với n dòng

java

(Do Cao) #1

Chào anh chị, bài tập của em yêu cầu nhập 2 mảng a và b, a có x phần tử, b có y phần tử, nhập số nguyên n.
Vd: Input:

a = 2, a = 1 2 
b = 3, b = 3 4 5
n = 5

Kết quả nhận được:

1 2
3 4 5
1 2
3 4 5
1 2.
import java.util.Scanner;
public class Ubung3 {
  public static void main(String[] args) {
    char Eva, Evb;
    int n;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("a: ");
    int a= scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();
    System.out.print("str: ");
    String stra = scanner.nextLine();
    System.out.print("b: ");
    int b = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();
    System.out.print("str: ");
    String strb = scanner.nextLine();
    do {
      System.out.print("n: ");
      n = scanner.nextInt();
    }while(n<1);

    for (int i = 0; i<=n/2; i++) {
      if (n%2 == 0) {
        System.out.println(stra);
        System.out.println(strb);
      }else {
        }
    }

Em chỉ biết làm khi n là số chẵn.
Giờ em nên làm sao ạ? Cám ơn anh chị ạ!


(SITUVN.gcd) #2

Cái else sau if bỏ không để làm gì.


(Dasfa Adsaf) #3

Loop i đến n, i%2==0 thì print a, i%2>0 thì print b, xong


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?