Xử lý việc load dữ liệu lên listview WPF

c-sharp

(Vũ Thuận) #1

mình muốn thêm dữ liệu vào listview qua các control textbox như trên qua việc binding dữ liệu

khi mình thêm dữ liệu đầu tiên thì được load rất tốt, nhưng sau thêm dữ liệu thứ 2 trở đi không thể

lấy dữ liệu ra listview nữa . mình debug thì dữ liệu vẫn được lấy và danh sách vẫn tăng lên

ai biết hướng dẫn mình việc load lại bảng listview mỗi lần nhấn button ADD VỚI Ạ

(Loc) #2

Có ít nhất 4 cách giải quyết vấn đề của bạn:

  1. thêm lstviewhienthi.Items.Refresh() sau khi gán ItemsSource bằng giá trị mới.
  2. Gán lstviewhienthi.ItemsSource = null trước khi gán giá trị mới.
  3. Gán lstviewhienthi.ItemsSource = DsPeople.Select(x=>x); thay vì DsPeople.
  4. Dùng MVVM cho trọn vẹn, tức làSử dụng ObservableCollection<T> thay vì List<T>, DataContext,… đồng thời sử dụng data binding thay vì gán ItemsSource thủ công như thế này.

(Vũ Thuận) #3

mình làm được rồi , cảm ơn bạn


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?