Xử lý submit form khi gọi API

Xin chào,
Em gửi dữ liệu trong các thẻ input trong form bằng cách chặn sự kiện default submit của form và viết 1 hàm js khác để submit (để customize lại request). Nó vẫn hoạt động tốt, nhưng không biết xử lý như như này có ổn không ?
Em cảm ơn

vậy thì không cần form nữa, để mấy ô input với 1 button khi click rồi xử lí ajax thôi b

5 Likes

Bạn có thể sử dụng event.preventDefault trong sự kiện form submit:

<form action="/sentToAPage" id='myForm'>
 Enter name: <input type="text" name="fname">
 <input type="submit" value="Submit">
</form>

<script>
  const form = document.getElementById('myForm');
  function myFunction(e) {
    e.preventDefault();
    alert("The form was not submitted");
  }
  form.addEventListener("submit", myFunction);
</script>
7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?