Xử lý chuỗi trong Arduino

arduino

(Hieu Pham) #1

Chào các bác.
Em là người mới trong lập trình. Nhờ các bác giải thích giúp em ý nghĩa của câu lệnh:

if (ndx >= numChars) {
  ndx = numChars - 1;
 }

trong đoạn code sau với ạ:

  void recvWithStartEndMarkers() {
 static boolean recvInProgress = false;
 static byte ndx = 0;
 char startMarker = '<';
 char endMarker = '>';
 char rc;

 while (Serial.available() > 0 && newData == false) {
  rc = Serial.read();

  if (recvInProgress == true) {
   if (rc != endMarker) {
    receivedChars[ndx] = rc;
    ndx++;
    if (ndx >= numChars) {
     ndx = numChars - 1;
    }
   }
   else {
    receivedChars[ndx] = '\0'; // terminate the string
    recvInProgress = false;
    ndx = 0;
    newData = true;
   }
  }

  else if (rc == startMarker) {
   recvInProgress = true;
  }
 }
}

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?