Xóa nhiều hàng bằng trong REST

Em chào mọi người ạ. Em muốn tạo ra chức năng xóa nhiều hàng bằng cách sử dụng REST, chức năng của em như sau:

delete(id: number): Promise<any> {
  const url = `${environment.SERVICE_API}${this.GATEWAY}/bien-ban/${id}`;
  return this.httpClient.delete<any>(url).toPromise();
 }

 deleteMultiple(body: any): Promise<any> {
  const url = `${environment.SERVICE_API}${this.GATEWAY}/bien-ban`;
  return this.httpClient.post<any>(url, body).toPromise();
 }

function delete sẽ dùng để xóa từng hàng riêng biệt, còn delete Multiple sẽ xóa nhiều hàng, và khi post thì dữ liệu sẽ có dạng như sau

 {
  "ids": [342,343 ] // từng id của từng hàng
}

Vấn đề của em là tuy hiện ra là xóa thành công nhưng các hàng vẫn còn nguyên chưa biến mất, em nghĩ vấn đề nằm ở phần delteMultiple nhưng em không biết cách để sửa, mọi người giúp em được không ạ. Em xin cảm ơn

rồi với thông tin bạn đưa ra thì bạn nghĩ mọi người sẽ hỗ trợ cho bạn như thế nào?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?