Xin hỏi về .net mvc

Hiện mình đang học .net mvc post form sử dụng angular nhưng không biết cách post các biến ngoài model trên controller:
ví dụ: [httppost] x controller(modelNew new){}

giờ mình muốn bên view lấy các thuộc tính không có trong modelNew post lên nhưng trên controller chỉ nhận được những thuộc tính của modelNew mặc dù ajax post mình có thêm thuộc tính mới :frowning:

mong các ae có kinh nghiệm chỉ giúp

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?