Xem video mp4 trên Winform C#?

Em muốn lập trình một ứng dụng phát một đoạn phim mp4 trong Winform C# thì làm thế nào ạ?

E xem link thảm khảo ở đây nhé :smile:

2 Likes

dạ nếu em muốn từ form 1 sau khi bấm button, chương trình sẽ mở form2 và ở form 2 em muốn auto chạy video thì có cách nào không ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?