Work from home của anh em lập trình viên sẽ như thế nào?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?