Windows cmd không hiện màu sau khi cài colorama

Các cao nhân cho em hỏi làm sao sửa được lỗi này ạ, em đã cài colorama rồi, máy em win 8.1 ạ

Sửa gì, bạn viết quá ngắn gọn, không gọi thư viện colarama vào mà viết có đúng mỗi dòng kia thì làm sao Python bạn hiểu rằng bạn đang dùng thư viện colorama? Học Python thêm đi bạn, chưa gì đã làm những việc không cần thiết rồi.

from colorama import init
init(autoreset=True)
print(Fore.RED + 'cau nay hien thi mau do do')
print('chuoi nay hien thi mau mac dinh')
3 Likes

số 6 ko có trong bảng ANSI sequence mà colorama chuyển sang win32:

ESC [ 0 m    # reset all (colors and brightness)
ESC [ 1 m    # bright
ESC [ 2 m    # dim (looks same as normal brightness)
ESC [ 22 m   # normal brightness

# FOREGROUND:
ESC [ 30 m   # black
ESC [ 31 m   # red
ESC [ 32 m   # green
ESC [ 33 m   # yellow
ESC [ 34 m   # blue
ESC [ 35 m   # magenta
ESC [ 36 m   # cyan
ESC [ 37 m   # white
ESC [ 39 m   # reset

# BACKGROUND
ESC [ 40 m   # black
ESC [ 41 m   # red
ESC [ 42 m   # green
ESC [ 43 m   # yellow
ESC [ 44 m   # blue
ESC [ 45 m   # magenta
ESC [ 46 m   # cyan
ESC [ 47 m   # white
ESC [ 49 m   # reset

# cursor positioning
ESC [ y;x H   # position cursor at x across, y down
ESC [ y;x f   # position cursor at x across, y down
ESC [ n A    # move cursor n lines up
ESC [ n B    # move cursor n lines down
ESC [ n C    # move cursor n characters forward
ESC [ n D    # move cursor n characters backward

# clear the screen
ESC [ mode J  # clear the screen

# clear the line
ESC [ mode K  # clear the line

ghi là \x1b[6... thì nó ko ra gì là đúng rồi :V 36 mới là màu cyan :V

2 Likes

em cảm ơn ad nhiều ạ

em cảm ơn ad nhiều ạ !

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?