Window vs Form vs Dialog Box

c-sharp
winforms

(Le Ly Vinh) #1

Cho em hỏi sự khác nhau giữa các khái niệm form, window với dialog box trong lập trình win form là gì ạ? 1 số trường hợp chúng thay thế cho nhau được nhưng tại sao có khi người ta chỉ dùng windows ạ?


(Trương Tấn Phát) #2

Nếu xét nguyên thủy thì chỉ là 1: WINDOW.

C/C++ thì có ham CreateWindow() (Ex) từ đây sinh ra tất cả những thứ như: Window, Button, TextBox,… Dialog cũng là window, với các tham số (style, exstyle) khác hơn.

Vì có nhiều chức năng khác nhau hoặc do ngôn ngữ quy định nên tên có thể khác nhau.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?