[Wiki] Lệnh FUNCTION trong PHP

FUNCTION

 • Định nghĩa: dùng để tự định nghĩa hàm mới, gồm hàm không tham số và hàm có tham số.
 • Cú pháp:
// hàm không tham số
function <tên hàm>()
{
  <các câu lệnh>
}

// hàm có tham số
function <tên hàm>( <tham số 1>, <tham số 2>, <tham số 3>,...)
{
  <các câu lệnh>
}
 • Ví dụ:
// hàm không có tham số
function xinchao()
{
  echo "Xin chào các bạn";
}
xinchao(); // Xin chào các bạn

// hàm có tham số
function tinhtong( $a, $b)
{
  $tong = $a + $b;
  echo $tong;
}
tinhtong(5,6); // 11

// hàm có giá trị trả về
function well()
{
  return 'Rất tốt';
}

well(); // không hiển thị gì
echo well(); // Rất tốt
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?