[Wiki] Hàm TIME trong PHP

TIME

 • Chức năng: trả về chuỗi thời gian UNIX, tính theo giây.
 • Cú pháp:
int time ( void )
 • Ví dụ:
<?php
$tuanSau = time() + (7 * 24 * 60 * 60);
          // tính giây: 7 ngày nhân 24 giờ nhân 60 phút nhân 60 giây
echo 'Bây giờ:    '. date('Y-m-d') ."\n";
echo 'Tuần Sau: '. date('Y-m-d', $nextWeek) ."\n";
// sử dụng hàm strtotime():
echo 'Tuần Sau: '. date('Y-m-d', strtotime('+1 week')) ."\n";
?>
 • Kết quả trả về:
Bây giờ:    2014-12-03
Next Week:   2014-12-10
Next Week:   2014-12-10
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?