[Wiki] Hàm SUBSTR trong PHP

Hàm SUBSTR trong PHP

 • Chức năng: dùng để cắt một đoạn từ chuỗi.
 • Cú pháp:
string substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
 • Trong đó:
 • string chuỗi cần cắt.
 • start vị trí bắt đầu cắt
 • length (tùy chọn) giới hạn cắt.
 • Giá trị trả về: chuỗi đã xử lý hoặc FALSE nếu lỗi xảy ra (vị trí, giới hạn không hợp lệ) hoặc chuỗi trống.

 • Ví dụ:

<?php
$rest = substr("abcdef", -1);  // trả về "f"
$rest = substr("abcdef", -2);  // trả về "ef"
$rest = substr("abcdef", -3, 1); // trả về "d"
?>
<?php
$rest = substr("abcdef", 0, -1); // trả về "abcde"
$rest = substr("abcdef", 2, -1); // trả về "cde"
$rest = substr("abcdef", 4, -4); // trả về false
$rest = substr("abcdef", -3, -1); // trả về "de"
?>
1 Like

Ghi chú thêm là khi sử dụng các framework thì đều có các hàm làm việc với chuỗi riêng :D.

Bài viết đã là Wiki, anh @laptrinhio có thể thêm dòng ghi chú của mình vào bất kỳ chỗ nào @laptrinhio muốn :wink:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?