[Wiki] Hàm SLEEP trong PHP

SLEEP

  • Định nghĩa: tạm dừng trình dịch PHP trong thời gian định sẵn.
  • Cú pháp:
int sleep ( int $seconds )
  • Tham số: $seconds giây tạm dừng.
  • Giá trị trả về: không có gì nếu thành công hoặc FALSE nếu thất bại.
  • Ví dụ:
<?php

// thời gian hiện tại
echo date('h:i:s') . "\n";

// ngừng 10 giây
sleep(10);

// chạy lại
echo date('h:i:s') . "\n";

// kết quả 2 thời gian in ra sẽ chênh lệnh nhau 10 giây
?>
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?