[Wiki] Hàm PRINT trong PHP

PRINT

 • Định nghĩa: Dùng để in ra dữ liệu tương tự ECHO.
 • Cú pháp:
void print ( string $arg)
 • Tham số:
 • $arg chuỗi in ra.
 • Giá trị trả về: luôn luôn là 1.
 • Ví dụ:
print "Xin chào các bạn";

print 'Xin chào các bạn';

print ("Xin chào các bạn");

print "Đây là đoạn văn
có nhiều dòng. Các dòng mới sẽ in ra
kết quả.";

print "Đây là đoạn văn\ncó nhiều dòng. Các dòng mới sẽ in ra\nkết quả.";

print "Đặt dấu nháy kép \"Giống như thế này\".";
print 'Đặt dấu nháy kép "Giống như thế này".';

// Bạn có thể sử dụng biến
$me = "Tôi";
$you= "Bạn";

print "Tôi là $me"; //Tôi là tôi

// Sử dụng mảng
$mang= array("giatri" => "Tào lao");

print "Đây là {$mang['giatri']} !"; // Đây là tào lao !

// Với dấu nháy đơn thì nó sẽ in ra tên biến luôn không in ra giá trị của biến.
print 'Bạn là $you'; // Bạn là $you

// Nếu không sử dụng kí tự khác chỉ dùng biến thôi
print $me;     // Tôi

// Lệnh IF rút gọn
($bienBatKy) ? print 'Đúng' : print 'Sai';

// Tuy nhiên có thể sử dụng với hàm khác
($bienBatKy) ? print 'Đúng' : print 'Sai'; 

print $bienBatKy ? 'Đúng': 'Sai'; // Sử dụng lệnh IF rút gọn ngay bên trong print
3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?