[Wiki] Hàm NUMBER_FORMAT Trong PHP

NUMBER_FORMAT

  • Chức năng: Nhóm hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỉ (3 số không) lại với nhau.
  • Cú pháp:
string number_format ( float $number, [, int $decimals = 0 , string $dec_point = "." , string $thousands_sep = "," ])
  • Trong đó:
  • $number : số đươc định dạnh.
  • $decimals : số thập phân hiển thị
  • $dec_point: dấu ngăn cách số thập phân
  • $thousands_sep : dấu ngăn cách mỗi hàng ngàn.
  • Ví dụ:
<?php

$number = 1234.56;

// English
$english_format_number = number_format($number);
// 1,235

// Việt Nam
$vietnam_format_number = number_format($number, 2, ',', '.');
// 1,234.56

$number = 1234.5678;

// english notation without thousands separator
$english_format_number = number_format($number, 2, '.', '');
// 1234.57

?>
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?