[Wiki] Hàm MKTIME trong PHP

MKTIME

 • Định nghĩa: chuyển ngày từ tham số nhập sang chuỗi thời gian UNIX.
 • Cú pháp:
int mktime
  ([ int $hour = date("H")
  [, int $minute = date("i")
  [, int $second = date("s")
  [, int $month = date("n")
  [, int $day = date("j")
  [, int $year = date("Y")
  [, int $is_dst = -1
 ]]]]]]] )
 • Tham số:
  • int $hour giờ theo định dạng H.
 • int $minute theo định dạng i.
 • int $second theo định dạng s.
 • int $month theo định dạng n.
 • int $day theo định dạng j.
 • int $year theo định dạng Y.
 • int $is_dst = -1.
 • Ví dụ:
// in ra: Tháng 1, 2000 là Saturday
echo "Tháng 1, 2000 là " . date("l", mktime(0, 0, 0, 7, 1, 2000));
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?