[Wiki] Hàm ECHO trong PHP

ECHO

 • Định nghĩa: Dùng để in ra một hay nhiều chuỗi.
 • Cú pháp:
void echo ( string $arg1 [, string $...] )
 • Tham số:
 • $arg1 chuỗi in ra.
 • Giá trị trả về: không.
 • Ví dụ:
echo "Xin chào các bạn";

echo 'Xin chào các bạn';

echo ("Xin chào các bạn");

echo "Đây là đoạn văn
có nhiều dòng. Các dòng mới sẽ in ra
kết quả.";

echo "Đây là đoạn văn\ncó nhiều dòng. Các dòng mới sẽ in ra\nkết quả.";

echo "Đặt dấu nháy kép \"Giống như thế này\".";
echo 'Đặt dấu nháy kép "Giống như thế này".';

// Bạn có thể sử dụng biến
$me = "Tôi";
$you= "Bạn";

echo "Tôi là $me"; //Tôi là tôi

// Sử dụng mảng
$mang= array("giatri" => "Tào lao");

echo "Đây là {$mang['giatri']} !"; // Đây là tào lao !

// Với dấu nháy đơn thì nó sẽ in ra tên biến luôn không in ra giá trị của biến.
echo 'Bạn là $you'; // Bạn là $you

// Nếu không sử dụng kí tự khác chỉ dùng biến thôi
echo $me;     // Tôi
echo $me,$you;   // TôiBạn

// Nối các chuỗi lại với nhau bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy.
echo 'Đây', 'là', 'chuỗi ', 'được', 'nối từ nhiều chuỗi.', chr(10);
echo 'Đây'. 'là'. 'chuỗi '. 'được'. 'nối từ nhiều chuỗi.'."\n";

// Lệnh IF rút gọn
($bienBatKy) ? echo 'Đúng' : echo 'Sai';

// Tuy nhiên có thể sử dụng với hàm khác
($bienBatKy) ? print 'Đúng' : print 'Sai';

echo $bienBatKy ? 'Đúng': 'Sai'; // Sử dụng lệnh IF rút gọn ngay bên trong echo
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?