[Wiki] Hàm DEFINE, DEFINED trong PHP

DEFINE

 • Định nghĩa: dùng để khai báo hằng.
 • Cú pháp:
bool define ( string $name , mixed $value [, bool $case_insensitive = false ] )
 • Tham số:
 • $name: tên của hằng.
 • $value: giá trị của hằng.
 • $case_insensitive: không phân biệt chữ hoa chữ thường thì là true, ngược lại là false.
 • Giá trị trả về: TRUE hoặc FALSE.
 • Ví dụ:
define('PI', 3.14);
define('RED', 'Màu đỏ');
define('test', 'Thử nghiệm', true); // sử dụng test hoặc TEST đều được.

DEFINED

 • Định nghĩa: dùng để kiểm tra hằng có tồn tại hay không.
 • Cú pháp:
bool define ( string $name )
 • Tham số: $name tên của hằng.
 • Giá trị trả về: TRUE hoặc FALSE.
 • Ví dụ:
define('PI', 3.14);

defined('PI'); // TRUE
defined('sopi'); // FALSE
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?