[Wiki] Hàm DATE trong PHP

DATE

 • Định nghĩa: dùng để trả về thời gian theo định dạng chúng ta chọn.
 • Cú pháp:
string date ( string $format [, int $timestamp = time() ] )
 • Tham số:
 • $format: kiểu định dạng.
 • $timestamp: chuỗi thời gian UNIX mặc định là từ hàm time();
 • Các kiểu định dạng:
  • Ngày:
   • d - ngày trong tháng, 2 ký tự có cả số 0, từ 01 đến 31.
   • D - Viết tắc 3 chữ đầu của thứ (viết hoa chữ đầu), từ Mon đến Sun.
   • j - ngày trong tháng, 2 ký tự không có số 0, từ 1 đến 31.
   • l - (Viết thường của ‘L’) Các thứ trong tuần từ Sunday đếb Saturday.
   • N - thứ tự của thứ trong tuần từ 1 (là thứ hai) đến 7 (là thứ bảy).
   • S - chữ viết tắt thứ tự ngày như st, nd, rd, th…
   • N - thứ tự của thứ trong tuần từ 0 (là thứ hai) đến 6 (là thứ bảy).
   • w - thứ tự ngày trong năm (bắt đầu bằng 0) từ 0 đến 365;
  • Tuần:
   • W - thứ tự của tuần trong năm.
  • Tháng:
   • F - Tên đầy đủ của các tháng ví dụ January, March, January đến December.
   • m - tên tháng (số) có số 0 từ 01 đến 12.
   • M - Viết tắc 3 chữ tên đầy đủ của các tháng ví dụ Jan, Mar đến Dec.
   • n - tên tháng (số) không có số 0 từ 1 đến 12.
   • t - Số ngày trong tháng đó, 28, 29, 30 hoặc 31.
  • Năm:
   • L - 1 nếu nó là một năm nhuận, 0 nếu ngược lại.
   • o - ISO-8601 số năm. Điều này có giá trị như Y, ngoại trừ nếu số tuần ISO (W) thuộc về các năm trước hoặc sau, năm đó được sử dụng để thay thế. (thêm vào trong PHP 5.1.0). Ví dụ 1996, 2014.
   • Y - năm có 4 số 1996, 2014.
   • y - năm có 2 số VD 96, 03, 14.
  • Thời gian:
   • a - am hoặc pm.
   • A - AM hoặc PM.
   • B - thời gian Internet từ 000 đến 999.
   • g - giờ, 12 giờ, tính từ 1. tính từ 1 đến 12.
   • G - giờ, 24 giờ, tính từ 0. tính từ 0 đến 23.
   • h - giờ, 12 giờ, tính từ 1. tính từ 01 đến 12.
   • H - giờ, 24 giờ, tính từ 0. tính từ 00 đến 23.
   • i - phút 00 đến 59.
   • s - giây từ 00 đến 59.
 • Ví dụ:
<?php
// Thiết lặp time_zone, có từ PHP 5.1
date_default_timezone_set('UTC');


// in ra: Monday
echo date("l");

// in ra: Monday 8th of August 2005 03:12:46 PM
echo date('l jS \of F Y h:i:s A');

// in ra: Tháng 1, 2000 là Saturday
echo "Tháng 1, 2000 là " . date("l", mktime(0, 0, 0, 7, 1, 2000));
?>

cách bạn truy cập vào đây để xem thêm.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?