[Wiki] Hàm date_default_timezone_set trong PHP

date_default_timezone_set

  • Định nghĩa: dùng để thiết lặp múi giờ cho hệ thống (PHP 5 >= 5.1.0).
  • Cú pháp:
    bool date_default_timezone_set ( string $timezone_identifier )
  • Tham số: $timezone_identifier - tên múi giờ theo chuẩn xem tại đây.
  • Ví dụ:
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?