[Wiki] Câu lệnh SWITCH trong PHP

SWITCH

 • Định nghĩa: SWITCH được định nghĩa giống như IF, và dùng để tránh trường hợp ghi nhiều lần các lệnh IF, ELSEIF, ELSE.
 • Cú pháp: có 2 cách
switch(<biến hoặc đối tượng>)
  case <giá trị 1>:
    <câu lệnh 1>
  case <giá trị 2>:
    <câu lệnh 2>
...
  default:
    <câu lệnh mặc định nếu không đúng với trường hợp trên>

switch(<biến hoặc đối tượng>):
  case <giá trị 1>:
    <câu lệnh 1>
  case <giá trị 2>:
    <câu lệnh 2>
...
  default:
    <câu lệnh mặc định nếu không đúng với trường hợp trên>
endswitch;
 • Ví dụ:
// Thay vì sử dụng câu lệnh IF như thế này
if ($i == 0) {
  echo "i bằng 0";
} elseif ($i == 1) {
  echo "i bằng 1";
} elseif ($i == 2) {
  echo "i bằng 2";
}

// ta có thể sử dụng như thế này
switch ($i) {
  case 0:
    echo "i bằng 0";
    break;
  case 1:
    echo "i bằng 1";
    break;
  case 2:
    echo "i bằng 2";
    break;
}
 • break được sử dụng để dừng SWITCH lại nếu như biến đúng với CASE đó. Ví dụ CASE 1 đúng nó sẽ in CASE 1 ra và dừng lại, nếu không sử dụng break, tất cả các CASE sau đó (bao gồm cả default) sẽ được thực thi lần lượt cho đến khi chương trình tìm thấy break hoặc hết CASE.
3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?