[Wiki] Câu lệnh lặp WHILE, FOR trong PHP

Các câu lệnh lặp cũng rất quan trọng, nó giúp ta thực hiện một câu lệnh giống nhau mà không phải thao tác nhiều lần, tạo ra vòng loop ứng dụng cho việc in ra một danh sách từ cơ sở dữ liệu,…

WHILE

 • Chức năng: Lặp cho đến khi biểu thức sai, tức là cứ sau mỗi vòng lặp nó sẽ kiểm tra lại biểu thức nếu đúng nó sẽ lặp tiếp, sai nó sẽ dừng lại (chú ý: tránh sự lặp lại vô hạn ở câu lệnh này - biểu thức luôn đúng). <câu lệnh> chỉ được thực hiện khi <biểu thức logic> đúng. Số lần tối thiểu <câu lệnh> có thể được thực hiện = 0.
 • Cú pháp:
while (<biểu thức logic>) <câu lệnh>
 • Hoặc:
while (<biểu thức logic>):
 <câu lệnh>
endwhile;
 • Ví dụ:
/* ví dụ 1 */

$i = 1;
while ($i <= 10) {
  echo $i++; /* tránh sự lặp lại vô tận, giá trị của i sẽ tăng lên 1 đơn vị sau mỗi lần lặp chô đến khi i > 10) */
}

/* ví dụ 2 */

$i = 1;
while ($i <= 10):
  echo $i;
  $i++;
endwhile;

DO - WHILE

 • Chức năng: giống while nhưng khác ở chỗ cú pháp và <câu lệnh> luôn được chạy một lần dù <biểu thức logic> đúng hay sai. Số lần chạy tối thiểu của câu lệnh =1.
 • Cú pháp:
do {
  <câu lệnh>
} while(<biểu thức logic>);
 • Ví dụ:
$i = 0;
do {
  echo $i;
  $i++;
} while ($i <= 20);

FOR

 • Chức năng: lặp theo số lần định trước, tăng dần hoặc giảm dần.
 • Cú pháp:
for(<giá trị đầu>;<điều kiện>;<tăng dần hay giảm dần>) 
  <câu lệnh>
 • Hoặc:
for(<giá trị đầu>;<điều kiện>;<tăng dần hay giảm dần>): 
  <câu lệnh>
endfor;
 • Ví dụ:
// lặp tăng dần, tính tổng từ 1 đến 20
$tong = 0;
for($i = 1;$i <= 20;$i++) 
  $tong = $tong + $i;

// lặp tăng dần, tính tổng từ 10 đến 5
$tong = 0;
for($i = 10;$i >= 5;$i--) 
  $tong = $tong + $i;
1 Like

[Wiki] nên mình chỉnh sửa trực tiếp trên đó luôn được đúng k mấy bạn?

2 Likes

đúng rồi :smiley: các bạn thấy mình sai chỗ nào cứ đính chính.

1 Like

Thanks @tuancoi2506

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?