[Wiki] Câu lệnh FOREACH trong PHP

FOREACH

  • Định nghĩa: FOREACH cũng là một câu lệnh vòng lặp trong PHP nhưng được sử dụng với mảng và đối tượng, nếu đưa vào một biến khác định dạng trên sẽ xảy ra lỗi.
  • Cú pháp: FOREACH có 2 cách khai báo.
foreach (<mảng hoặc đối tượng> as $value)
    <câu lệnh>
foreach (<mảng hoặc đối tượng> as $key => $value)
    <câu lệnh>
// có thể đổi tên các biến $value, $key
  • Ví dụ:
$mang = array('chó', 'mèo', 'gà', 'vịt');
foreach($mang as $giatri) echo $giatri . ", ";
// Kết Quả in ra sẽ là: chó, mèo, gà, vịt

foreach($mang as $key=>$giatri) echo '['.$key.'] => '.$giatri . ", ";
// Kết Quả in ra sẽ là: [0] => chó, [1] => mèo, [2] => gà, [3] => vịt

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?