[Wiki] Các kiểu dữ liệu và thuật ngữ cơ bản trong PHP

Các kiểu dữ liệu

 • Integer: Kiểu số nguyên.
 • float: kiểu số thực.
 • double: kiểu số thực.
 • string: kiểu chuỗi.
 • boolean: kiểu logic đúng hoặc sai.
 • array: kiểu mảng
 • object: kiểu dữ liệu trong hướng đối tượng.
 • resource: hàm tài nguyên sử dụng. (VD: kết nối CSDL, Mở tệp tin…)

Thuật ngữ cơ bản

 • Variable: biến.
 • Constant: hằng.
 • Function: hàm.
 • Class: lớp.
 • Object: đối tượng.
 • Namespace: không gian tên.
3 Likes

wiki sao ko sửa đc nhỉ. T.T

1 Like

Sửa được rồi đấy, anh canh chưa chuẩn :smile:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?