Wifi không truy cập đuọc port 27017

Chào mn, như tiêu đề ở trên thì wifi trọ em không truy câp được port như trên, ở trên công ty thì được, mong mọi người hướng dẫn hoặc cho em keyword với

1 Like

Truy cập vào IP nào. IP ở nhà đã được cấp phép chưa. Có setup NAT gì không. Firewall thế nào

1 Like

Truy cập cái gì? Hỏi không đầu đuôi từ đâu đến đâu ai biết mà giúp?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?