Website làm từ angular và firebase

Mình xin giới thiệu về cái web làm trong có 3 tháng, vừa học vừa làm, có thể đăng nhập, có realtime database… Chỉ sử dụng angular và firebase.
Here: dailytyping.com
source: https://github.com/canhazn/dailytyping
Bạn nào hứng thú có thể xem qua.

5 Likes

Rất hay :slight_smile:

Thank’s :grinning::grinning:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?