Vòng lặp while trong ngôn ngữ C/C++

tutorial
basic
c++

(rogp10) #48

(Hơi lạc đề) Nếu bạn học lập trình thì cái này mới là ải đầu tiên thôi.


(Châu Tinh Trì) #49

bạn tham khảo thử nhé:
bài 1:
int number;
int total = 0;

cout << "Enter the number.";

cin >> number;

while (number > 0) {
	cout << "The number: " << number << endl;
	total += number;
	cout << "Enter the new number: "; cin >> number;
}
cout << "Congratulation, Total: " << total << endl;

bài 3:
int number = 1;

while ( number < 6) {
	int count = 1;
	while (count <= number) {
		cout << count << " ";
		count++;
	}
	cout << endl;
	number++;
}

(Ert Long) #50

a cho e hỏi...bài 1 a cho i>0....có cách nào để mình nhập giá trị <0 mà CT vẫn thực hiện k a


(Ert Long) #52

include

using namespace std;
int main()
{
int i;
int tong = 0;
cout << "Tinh tong cac so nguyen nhap tu ban phim, khi nhap 0 chuong trinh se dung lai" << endl;
cout << "Nhap gia tri: ";
cin >> i;
while (i!=0)
{
tong = tong + i;
cout <> i;
}
cout << "Ban da nhap 0, chuong trinh dung lai ket qua Tong la: " << tong << endl;
system("pause");
return 0;
}


(Thành Nguyễn) #53

include

include

using namespace std;

int main()
{
int a = 1,b=1,c=1,d=1,e=1;
cout<<a<<endl;
while(b<=2)
{cout<<b;b++;}
cout<<endl;
while(c<=3)
{cout<<c;c++;}
cout<<endl;
while(d<=4)
{cout<<d;d++;}
cout<<endl;
while(e<=5)
{cout<<e;e++;}
cout<<endl;

system("pause");
return 0;

}
//thế này cho gọn


(Linh Rơm) #54

bài 2 e chưa hiểu lắm a giải thích dùm em được k ?


(Rhen Su) #55

Exercise 1:
http://codepad.org/AO84rutA

Exercise 2:
http://codepad.org/TRaL5Fdl

Exercise 3: (bai nay em da xem tham khao truoc khi lam :frowning: )
http://codepad.org/siYYc9Yc


(Rhen Su) #56

bài 2 đơn giản lắm bạn. Từ 0 đến 127 là sô nguyên nhưng nếu bạn đổi no sang biến char thì nó sẽ chuyển con số đó thành các kí tự (các chữ cái đều là số nguyên hết) cho nên đầu tiên bạn tạo biến char = 0. sau đó bạn cho vào vòng lặp while với điếu kiện nhỏ hơn 127. rồi thêm 1 dòng char ++ lúc này khi char = 0 <= 127 thì nó thỏa nên sẽ chạy tiếp ++, 1 <= 127 thì lúc này nó thỏa nên chạy tiếp tới khi đủ 127 thôi bạn


(Minh Vũ) #58

đáp án đơn giản của bài 3 :


(Dark.Hades) #59

Nên dùng for, code sẽ sáng hơn.
Cách của mình thì bài này 1 vòng for cũng được:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 string s;
 for (int i = 1; i <= 5; ++i)
 {
  s += to_string(i);
  s += " ";
  cout << s << endl;
 }
 return 0;
}

(Tân Gà) #60

Ex 3

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

	int i, j, k;
	
	i = 1; j = 1;
	while (i <= 5) {
		k = i;
		while (j <= k) {
			cout << j << " ";
			++j;
		}
		cout << endl;
		j = 1;
		++i;
	}

	system("pause");
	return 0;
}

Code em viết vậy ổn không ạ.


(Tân Binh) #61

bạn bạn giải thích dùm mình cái đề bài 1 và phần biến i là gì với được không. tự học nên rối quá


(Nguyễn Hoàng Tiến) #64

#include

using namespace std;
int main()
{
int a = 1, i = 1;
while (i <= 5)
{

	a = 1;
	while (a <= i)
	{
		cout << a << " ";
		a++;
		
	}
	i++;
	cout << endl;
}


system("pause");
return 0;

}

Bài 3 mình làm cách này có ổn không ạ?


(Kim Tuyen) #65

Bài Tập 1:
#include “stdafx.h”
#include

int main()
{
int a{ 0 };
int tong{ 0 };

while (true)
{
	std::cout << "Nhap so cho a: ";
	std::cin >> a;

	if (a != 0)
	{
		std::cout << "Tong = " << (tong += a) << std::endl;
	}
	else
	{
		break;
	}
}

std::cout << "\nTong = " << tong << std::endl;

std::cout << "\nXin Cam On !" << std::endl;

return 0;

}

Bài Tập 2:
#include “stdafx.h”
#include

int main()
{
int a{ 0 };
int character{ 127 };

while (a <= character)
{
	std::cout << static_cast<char>(a) << std::endl;
	a++;
}

return 0;

}

Bài Tập 3:
#include “stdafx.h”
#include

int main()
{
int a{ 0 };

while (a <= 5)
{
	int b{ 0 };
	
	while (b <= a)
	{
		std::cout << b << " ";
		b++;
	}

	std::cout << std::endl;
	a++;
}

return 0;

}

Xin cảm Ơn ! Có chỗ nào sai xin mọi người chiếu cố với ! :grin:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?