Vô hiệu hóa click hoặc hide unikey icon trên system tray

Anh/Chị cho em hỏi có phần mềm hoặc code (C#, autoIT) vô hiệu hóa click hoặc hide unikey icon trong system tray, thanks Anh/Chị trước ạ!

tại sao bạn muosn làm như thế đã?

2 Likes

Để ngăn người dùng click nhầm mã, dẫn đến nhập liệu có thể nhìn bằng mắt thì ok, nhưng do khác mã nên sao này tra cứu không ra đó Drgnz!

Kill nó (Unikey) đi thôi.

2 Likes

Nếu vấn đề liên quan về gõ bất tiện khi chuyển ngôn ngữ EN/VI khi gõ thì em có thể dùng cái này giải quyết.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?