Viết dockerfile dành cho nginx

Trên HDH windows em muốn viết một Dockerfile (em clone từ git về có chỉnh sửa một số phần trong file config) ,cho em hỏi viết Dockerfile như nào với ạ.

FROM mcr.microsoft.com/windows/servercore:ltsc2019
MAINTAINER [email protected]
ADD ./nginx nginx
EXPOSE 8080
CMD ["nginx"]

Không biết bạn đã check https://github.com/nginxinc/docker-nginx/ chưa? Đây là nơi chứa official Dockerfile cho nginx.

Nhưng thường thì người ta sẽ không sửa Dockerfile đã publish như vậy. Mà sẽ tạo 1 Dockerfile mới rồi mới thêm/sửa gì tùy thích trên này. Ví dụ:

FROM nginx:latest

COPY new_nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf

ENTRYPOINT ["/docker-entrypoint.sh"]

EXPOSE 8080
7 Likes

cảm ơn b,để mình thử

được rồi b ơi , làm rồi ms hiểu ra

FROM nginx
EXPOSE 8080
COPY /conf/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?